2017-12-30

2017

2017, විභීෂණ ට නම් අන්තිම අප්සට් අවුරුද්දක් විය.
පෞද්ගලිකව කලකිරෙන සිද්ධි දෙක තුනක් නිසා වෙන අවුරුදු වලට වඩා 2017 නිශ්ශබ්ද ව ඔහේ ගලා ගිය අවුරුද්දක් විය.