2015-08-17

සමාදානයේ සැතපේවා | Be Rest In Peace

http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-and-rest-in-peace-15.png
අවසාන මොහොත මාගේ...
පෝරකය දෑස මානේ...

බුකිය මේ වෙනකොට අසරණ බයියන්ගේ අදෝනා වලින් පිරී ඉතිරී යමින් පවතින බව විභීෂණ බොහොම අනුකම්පාවෙන් යුක්තව පවසන්න කැමතිය.