2017-02-19

සමාවෙන්න හංසි(4)...


මෙතෙක් කතාව කියවන්ට  මෙතන ඔබන්ට

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

මාසයක ට පසු.

==========

බ්‍ර්ර්..බ්‍ර්ර්ර්.........බ්‍ර්ර්..බ්‍ර්ර්ර්......

ම්ම් ..ෆෝන් එක වයිබ්රේට් වෙනවා නේද?
කවුද බලමු..

ආ..අපේ තුසිත අයියා නේ...

2017-02-06

කුහකයිනි ගෙදර පල (2)

සයිටම් නීතිගත වීමෙන් යක්ෂාවේශ වුනු කැම්පස් සහ දොස්තර සනුහරේ වෙත ආපහු පාරක් ලියන වගයි.