2016-01-20

මහින්ද මහත්තයෝ අති විශිෂ්ඨ යි..

හරි හමන් නිවුස් එකක් නැතිව 
වේලි වේලි ඉන්න

නිරුවත් ගෑනු මළමිනී
ලේ බින්දු
කඳුළු
පුලුවන්නම්
කවුරු හරි "පොරක "  ගේ 
වමනේ ගූ හුජ්ජ හරි
පෙන්නගෙන
රේටින්ග්ස් අප් කරන්න දඟලන

2016-01-11

ඔයා දන්නවද ?

දන්නවද කෙල්ලේ
කොච්චරක්  මම 
ඔයාට ආදරේ කලාද කියලා..