2019-07-13

මරණ දඬුවම ට ඉක්මනින් ම අවශ්‍යයි


සිරිසේන ලොක්කා මරණ දඬුවම ආපහු ගේනවා කියපුවාම හැම තැනම බෝවෙලා ඉන්න මානව හිමිකම් පෙට්ටි කඩ කාරයින්ගෙයි, එන්ජීඕ කූඩැල්ලන් ගෙයි අධෝමුක ඇතුලේ හදිසියේම ගෝන්ඉ ප්‍රී ත්තෑ ධාවන තරඟ පටන් අරන් ය.
දිනපතා මාධ්‍ය සාකච්චා සංදර්ශන පවත්වලා ශිෂ්ට සම්පන්න රටවල් වල මරණ දඬුවම නැතිය, එක වනචාරි යුගයට අයිති දඬුවම් ක්‍රමයක් ය. බෞද්ධ රටකට මරණ දඬුවම ගැලපෙන්නේ නැතිය,අරකය මේකය කිය කියා බෙරිහන් දෙන්න පටන් අරන් ය.